Brigáda na finančnom oddelení (vhodné pre študenta/študentku SŠ)

BOAT a.s.
Dlhodobá brigáda
St 5.12.2018 15:30

Reagovať na brigádu

Reaguj na brigádu a následne ťa bude kontaktovať zamestnávateľ.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: evidencia a zakladanie účtovných dokladov Ponúkaný plat: 5,00,-EUR BruttoTermín nástupu: dohodouDruh pracovného pomeru: na dohoduIné výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - motivujúce finančné ohodnotenie - možnosť vzdelávania a odborného rastuInformácie pre uchádzača: Štruktúrovaný profesijný životopis zaslať na uvedenú e-mailovú adresu. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, ale vyhradzujeme si právo odpovedať len uchádzačom, ktorí postúpia do druhého kola výberového konania.
Požadované vzdelanie:študent vysokej školy
Ďalšie požiadavky na kandidáta:- flexibilita
- komunikatívnosť

BOAT a.s.x

Stručná charakteristika spoločnosti: BOAT a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa autorizovaným predajom a servisom vozidiel VW, ŠKODA. Sme trhovo a zákaznícky orientovanou spoločnosťou. Naším cieľom je byť úspešnou firmou so spokojnými zákazníkmi a spokojnými zamestnancami. Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzači o zamestnanie Informujeme Vás o právach dotknutej osoby a o nasledovných podmienkach a účele spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: a) BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava 823 37, IČO: 35 756 764 je prevádzkovateľom informačného systému personálna a mzdová agenda, v ktorom budú Vaše osobné údaje spracúvané. b) Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie výberového konania na určenú pracovnú pozíciu. ? Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ? Doba uchovávania: v súlade s právnymi predpismi, ktoré určujú dobu ich uchovávania – počas výberového konania na danú pracovnú pozíciu c) Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: gdpr@boat.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“. d) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ využíva zmluvných sprostredkovateľov: ? B.O.A.T. Plus spol. s r.o., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, IČO: 31 365 582 – zabezpečovanie účtovných služieb a služieb v oblasti personálnej mzdovej agendy; e) Podmienky spracúvania osobných údajov: ? Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov. ? Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom určené a poučené. f) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: ? Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je dobrovoľné; je potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov. Z uvedeného dôvodu sa písomný súhlas na spracúvanie osobných údajov nezískava. g) Príjemcovia: ? Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania. h) Zverejňovanie: Osobné údaje nebudú zverejnené i) Tretie krajiny: Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine. j) Automatizované rozhodovanie: Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu k) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR. l) Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v
Kontakt: BOAT a.s.

Máš otázku?

Ďalšie brigády

Pokladník, pokladníčka v obchodnom reťazci

Bratislava - Ružinov
5 € / hod.

Pokladník, pokladníčka v obchodnom reťazci

Bratislava - Petržalka
5,5 € / hod.

Manipulačné práce s balíkmi

Bratislava - Trnávka
5 € / hod.
Ďalšie brigády Bratislava (818)
Videopopisy pracovných pozícií

Zones je super

1 milión
návštevníkov mesačne
Aktuálne je 361 ľudí online.